Algemene voorwaarden Escape Room Egmond

 Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Escape Room Egmond goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Afspraken met extern ingehuurde locaties, personeel, cateraars of organisaties binden Escape Room Egmond niet, tenzij schriftelijk door de directie bevestigd.

1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Escape Room Egmond, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Escape Room Egmond met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Escape Room Egmond een opdracht voor dienstverlening wenst te verstrekken of verstrekt dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.6 Het spel kan gespeeld worden door 2 tot 6 personen.

1.7 De kamer kan gespeeld worden door personen vanaf 8 jaar.

1.8 Het spel is afgelopen als alle benodigde puzzels zijn opgelost of als de tijd van 60 minuten is verstreken.

1.9 Het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

1.10 Bij te laat komen gaat dit van de 60 minuten speeltijd af.

1.11 Wij behouden het recht om mensen te weigeren het spel te spelen als er vermoedens zijn dat men onder invloed is van drank en/of drugs. Er wordt dan geen restitutie verleend.

1.12 Escape Room Egmond accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Escape Room Egmond wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

1.13 Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten wordt het spel onmiddellijk beëindigd. Er wordt dan geen restitutie verleend.

1.14 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.15 Het is niet toegestaan om informatie met betrekking tot de inhoud van de spellen te bespreken met derden.

1.16  Escape Room Egmond verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens en mag deze aan derden doorgeven conform de privacy policy. Escape Room Egmond is toegewijd om ervoor te zorgen dat de privacy van uw persoonlijke gegevens wordt beschermd.

Artikel 2. Reserveren

2.1 Reserveren is verplicht.

2.2 Een reservering kan online of telefonisch gemaakt worden.

2.3 Is een tijdstip op een bepaalde dag niet beschikbaar dan is deze volgeboekt.

2.4 De reservering wordt bevestigd per e-mail, als deze niet is ontvangen neem dan telefonisch of per email contact op.

2.5 Wijzigen van een reservering kan tot 72 uur voor het tijdstip van de gemaakte reservering.

2.6 Als er minder personen komen opdagen dan opgegeven in de reservering wordt er geen restitutie verleend.

2.7 Als er meer personen komen opdagen dan opgegeven in de reservering zullen er extra kosten in rekening worden gebracht conform onze prijzen op de website.

2.8 Door een reservering te plaatsen garandeert u dat de verstrekte informatie die benodigd is om een reservering te maken waar en accuraat is.

 

Artikel 3. Annuleren

3.1 Kosteloos annuleren kan tot 72 uur voor het tijdstip van de reservering.

3.2 Annuleren kan telefonisch of via email.

3.3 Voor annuleringen binnen 72 uur of als u niet komt opdagen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

3.4 Escape Room Egmond behoudt zich het recht zelf een reservering te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien van toepassing zal het volledige bedrag binnen 30 dagen worden teruggestort.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid, schade & veiligheid

4.1 Er is een kist met slot aanwezig om persoonlijke eigendommen in op te bergen.

4.2 Escape Room Egmond is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

4.3 Eventueel opgelopen lichamelijk letsel tijdens een bezoek aan Escape Room Egmond kan niet worden verhaald. Het betreden van het pand en het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

4.4  Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijke persoon/groep.

4.5 In de kamer is een noodknop aanwezig waarmee ten alle tijde de deur geopend kan worden.

4.6 Uit veiligheidsoverwegingen wordt ieder spel en de algemene ruimte in de gaten gehouden door middel van camera’s en microfoons.

4.7 De camerabeelden worden een week bewaard en daarna uit privacyoverwegingen gewist.

 

Artikel 5. Website

5.1 De website www.escaperoomegmond.nl is eigendom van en wordt beheerd door Escape Room Egmond. Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, inclusief de inhoud van de website, te wijzigen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving.

5.2 Escape Room Egmond doet haar best om u de meest actuele en correcte informatie te verstrekken op de website.

5.3 De website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag niet wijzigen,

kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van of verkoop van informatie verkregen van deze website zonder de schriftelijke toestemming van Escape Room Egmond.

5.4 Alle namen, logo’s, ontwerpen en slogans die op de website worden gebruikt, in welke vorm van marketing dan ook, zijn copyright van Escape Room Egmond en zijn eigenaren. Gebruik of reproductie van welke soort dan ook is niet toegestaan.

5.5 Escape Room Egmond neemt alle passende maatregelen om de beveiliging van eventuele betaal- en debet / creditcardgegevens te beschermen. Escape Room Egmond

is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van het verlies van de vertrouwelijkheid van enige zulke informatie.

Artikel 6. Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting of verrekening, tenzij dit is overeengekomen.

6.2 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.

6.3 Escape Room Egmond is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Escape Room Egmond gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtgever toch werkzaamheden verricht, kan Escape Room Egmond hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

6.4 Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat zij kredietwaardig is en blijft gedurende de duur van de overeenkomst. Escape Room Egmond is op ieder moment gerechtigd de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te (laten) onderzoeken. Indien de uitkomst van een dergelijk onderzoek daar aanleiding toe geeft en, naar de mening van Escape Room Egmond, de verwachting redelijkerwijs gerechtvaardigd is dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst zal kunnen voldoen, is Escape Room Egmond gerechtigd te eisen dat Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid biedt en/of contant betaalt en/of kan Escape Room Egmond de tarieven/prijzen aanpassen en/of haar prestaties opschorten. Escape Room Egmond zal van een dergelijke maatregel mededeling doen aan Opdrachtgever.